Integritetspolicy

RLVNT DISTRIBUTION AB bryr sig om och prioriterar din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda denna på bästa sätt. Vår målsättning är att följa alla, vid var tid, gällande lager och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter samlas in?

Dina uppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) finns i vårt affärssystem och/eller CRM system. Dessa uppgifter har du själv eller ditt företag lämnat till oss. Alla uppgifter lagras inom EU och EES.

För information relaterat till våra hemsidor se avsnittet hemsidor nedan.

 

Ändamål med behandling och laglig grund

Som anställd hos våra kunder och leverantörer behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kund- eller leverantörsförhållandet. Behandlingen grundas på det berättigade intresse RLVNT DISTRIBUTION AB har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot din arbetsgivare.

Överföring av uppgifter
Dina personuppgifter kan bara ses av behörig personal. Vi säljer ej kontaktregister. Uppgifterna lämnas endast ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kund- eller leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt var tid gällande lagstiftning och praxis. Vi utför årligen rensning av våra system för att undvika att onödig information sparas.

Dina rättigheter som registrerad
När RLVNT DISTRIBUTION AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:
 

-  Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas

-  Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

-  Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla

uppgifterna på annan laglig grund


Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Hemsidor

Genom att du lämnar dina personuppgifter på någon av RLVNT DISTRIBUTION AB´s webbsidor, samtycker du till att de dessa får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

RLVNT Distribution AB, 556889–5329 

Bolshedens Industriväg 35

427 50 BILLDAL, Sverige 

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter eller övriga frågor relaterade till GDPR kan ni kontakta info@rlvnt.se

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

2018-05-24

Privacy Policy

RLVNT Distribution AB cares for and prioritizes your privacy and strives to always protect it in the best possible way. Our goal is to comply with all applicable laws and regulations on personal data protection. This policy will help you understand what information we collect and how it is used.

What personal data is collected?

Your personal details (name, phone number, e-mail address) are registered in our business system and / or CRM system. You or your company have provided this information to us. All data is stored in the EU and EEA.

For information related to our websites, see the section on websites below

Purpose of treatment and legal basis

As an employee of our customers and suppliers, your personal data will be processed to the extent necessary to manage the customer or supplier relationship. The treatment is based on the legitimate interest

RLVNT Distribution AB can fulfill its obligations towards your employer.

Data transfer

Your personal information can only be viewed by authorized personnel. We do not sell contact register. The information is provided to third party only if required by mandatory legislation.

Storage and deletion

Your personal information is retained as long as the customer or supplier relationship persists and thereafter the time required or permitted by current laws and practices. We perform annual reviews of our systems to avoid unnecessary information being saved.

Your rights as registered

When the RLVNT Distribution AB collects and processes your personal information, you have certain rights:
 

- Request an extract of the personal data we process and how they are treated
- Request correction of any incorrect information
- Request to be deleted. However, this requirement can only be fulfilled if we do not have the right to keep the data on another legal basis

Security

We use technical and organizational security measures to protect your personal data against losses and unauthorized persons. We regularly review our security policies and practices to ensure our systems are safe and secure.

 

Websites

By submitting your personal information to any of RLVNT Distribution AB’s websites, you agree that these may be used for marketing purposes for the service exposed to where you are asked to fill in your personal data.

Data controller

RLVNT Distribution AB, SE556889532901

Bolshedens Industriväg 35

427 50 BILLDAL, Sweden

 

For further information about the company's handling of personal data or other questions related to GDPR, you can contact info@rlvnt.se

Regarding handling of personal data, you can also contact the Data Inspection Authority. Their task is to protect the individual's privacy in the information society.

2018-05-24